Κυριακή του Παραλύτου

Κυριακή του Παραλύτου ήχος Γ΄