Παρασκευή Γ΄ Προηγιασμένης, ήχος πλ.Α΄ 2017

Τα αρχεία  mel και pdf της Παρασκευής Γ΄ Προηγιασμένης, ήχος πλ.Α΄ 2017

βρίσκονται εδώ